otopitelnyj.kotel.Vaillant.set.auroSTEP.plus.150.MP.HF.505abafe1c2a3-700